Sri Lanka politics and commentary

UN- බලු පැනල් එක පිලිබද ලිපි

Monday, April 5, 2010

"අපි සිංහල, රටත් සිංහල, අ‍හගෙන ඉන්නවා දෙමළා" - මහින්ද යාපනයේදී යකා නටයි

Lanka Truth
"අපි සිංහල, රටත් සිංහල, අ‍හගෙන ඉන්නවා දෙමළා" - මහින්ද යාපනයේදී යකා නටයි

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ යාපනයේ පැවැති එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන රැළියකදී දෙමළ ජනතාවට පහත් වචනයෙන් බැණ වැදී තිබේ. ඔහු එම රැලියේදී ඔහුගේ ටෙලිපොම්ටර් දෙක යොදාගෙන දෙමළ භාෂාවෙන් රැලිය අමතා ඇතත් ඔහු සිංහල භාෂාවෙන් ලියාගත් පිටපතටද වරද්දා උච්ඡාරණය කර තිබේ. එහිදී රැස්ව සිටි ජනතාව "හූ" තබා ඊට බාධා කර ඇත. ඊට කෝපවූ ජනාධිපතිවරයා " ඔව් අපි සිංහල, රටත් සිංහල, ඒක හින්ද අහගෙන ඉන්නවා දෙමළා. පණ්ඩිත කම් දොඩන් නැතිව. අහගෙන ඉන්න බැරි නම් යන්න" යැයි පවසා තිබේ. (අදාල හඩ පටය play.jpg)

එහිද ජනතාවගේ හූ හඩ තවත් වැඩිවූ අතර රාජපක්ෂ මහතා "නවතන්නේ නෑ මම, දැන් තමුසෙලා කෑගහපු හින්දා තවත් කතා කරනවා දෙමළෙන්" යැයි පවසා නැවතත් කතාව සිදුකිරීමට පටන් ගත් අතර ජනතාවගේ හූ හඩ වඩවඩාත් වැඩිවීම හේතුවෙන් අවසානයේ ඔහුට කතාව අතර මග නැවතීමට සිදුව ඇත. (අදාල හඩ පටයplay.jpg)

එම ස්ථානයේ සිටි මාධ්‍යවේදීන් පැවසුවේ රැලිය සදහා දෙමළ ජනතාව බලහත්කාරයෙන් සහභාගී කර ගෙන තිබූ බවත් රාජපක්ෂ මහතාගේ බැණ වැදීමෙන් අනතුරුව ඔවුන් එම ස්ථානයෙන් ඉවත්වීමට උත්සාහ කළද ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඊට ඉඩ නොදුන් බවයි.

මෙම අවස්ථාව ආවරණය කළ නම හෙළි කිරීමට අකමැතිවූ මාධ්‍යවේදියකු පැවසුවේ යුද ජයග්‍රහණයෙන් පසු පාර්ලිමේන්තුවේදී මීට පසු සුළු ජාතීන් කියා කිසිවෙක් නොමැති බවත්, ඇත්තේ එකම ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවක් බවත් පැවසුවේ මෙම ජනාධිපතිවරයාද යන ප්‍රශ්නය ඔහුට එහිදී නැගුණු බවයි.
From Lanka e news


wms isxy,' rg;a isxy,' wyf.k bkakjd fou<;aZZ w;s.re ckdêm;s W;=udKka jykafia fou<>

zzwms isxy,' rg;a isxy,' wyf.k bkakjd fou' mKaä;lï l;d lrkafk ke;=j' wyf.k bkak neß kï hkak'ZZLanka news web


zzTõ wms isxy,' rg;a isxy,
ta yskaod wyf.k bkakjdZZ
ckdêm;sjrhd hdmkfha§ fou<>

Tõ wms isxy,' rg;a isxy,' tal yskaod wyf.k bkakjd" fou' mkaä;lï fodvkafka ke;sj wyf.k bkak neßkï hkjdZZ lshñka ckdêm;sjrhd wfm%a,a 01jk od hdmkfha meje;s ck/,sfha§ fou<>

Bfha ^01& hdmkfha fodf¾wmamd l%Svdx.kfha meje;s ue;sjrK m%pdrhl /,sfha§ ckdêm;sjrhd fg,sfm%dïgrh n,ñka fou<>

ckdêm;sjrhd tfia isxyf,ka nekjÈoa§ th f;areï .; fkdyelsj ;jÿrg;a lE .eiQ ck;dj yuqfõ ckdêm;sjrhd" zzkj;ajkafka keye uu' ±ka ;uqfia,d lE .ymq ksid uu ;j;a l;dlrkjd fouf

fuu ckyuqjg iyNd.S ùug fmr ckdêm;sjrhd hdmkfha kd.úydrg f.dia tys bÈlsÍug kshñ; ix>djdihg uq,a .,a ;enQ w;r bka miqj k,akQ¾ fldaú, jeomqod .ekSug f.dia ;sfí'Sunday Times
Angry President tells jeering crowd to leave

President Mahinda Rajapaksa was jeered by a section of the multi-ethnic crowd while speaking in Tamil at a political rally in support of UPFA candidates in Vavuniya on Thursday.

The President reading from a teleprompter was addressing the crowd in Tamil when a section of the Sinhala crowd jeered. “I am also a Sinhalese just like you, but I will speak only in Tamil, and if you cannot understand, then leave the venue,” the President told those who were continuing to jeer and hoot.

Undeterred President Rajapaksa continued in Tamil and said “since you have tried to interrupt me I will continue to speak in Tamil.”

Later the President had summoned Vavuniya district UPFA candidate P. Sumathipala and warned him to restrain his supporters. This was after investigators found that supporters of Mr. Sumathipala were involved in the jeering.

Mr. Sumathipala told the Sunday Times his supporters were only cheering the President. This was the third occasion that there were disturbances when the President had been at a public rally, speaking in support of candidates contesting the upcoming general elections. Earlier in Kandy a section of the crowd booed when the President referred to Sarath Amunugama as the group leader for the Kandy district.

This was followed by a similar incident of jeering at a Galle meeting when the President referred to Sachin Vaas Gunawardene.

DBS Jeyaraj on twitter

There are a lot of malicious rumours spreading on the web that MR foul mouthed Tamils while addressing a political rally in Jaffna. Any sane person who reads such garbage can fathom that if MR really did that, that was politically suicidal for him and very inhumane in nature. No president with MR`s political standing will do that to himself. Well, Mervin Silva would do it, but not MR. Simply, He has no wish or reason to cause communal disharmony at this rally. He was there trying to patch up things. So, all these rumour mongering is the desperate effort of LTTE sympathisers and antinational forces to set the Tamil Sri Lankans against the Sinhalese. It is a pathetic effort and a very feeble one at that.

`News` about President Rajapaksa shouting at Tamils in Jaffna not true

from the twitter pages of D.B.S. Jeyaraj

`News` about President Rajapaksa shouting at Tamils who hooted at him for speaking in Tamil in Jaffna is not true. What really happened?

Mahinda was speaking at UPFA rally in Vavuniya and Wanni district candidate Sumathipala had transported large numbers of Sinhala supporters

When Mahinda spoke in Tamil some of these Sinhalese started hooting and shouted this is a Sinhala country, We are Sinhalese, Speak in Sinhala.

But Mahinda refused and replied-This is Sinhala country and you and I are Sinhalese but there are Tamil people here who want to hear me talk.

Mahinda advised the hecklers not to be smart `Pandithayas`&asked them to leave the venue if they did not want to listen to his Tamil speech.

When these elements continued jeering Mahinda said - since you are trying to stop me speaking in Tamil I will continue to talk in Tamil.

When the jeering went on Mahinda said in Tamil the more you make noise the more I will speak in Tamil& continued with his speech in Tamil.

Realising what was happening at that time the Tamils in the audience shouted and cheered Mahinda for his stand & drowned out the Sinhala hoots.

Some reports about the incident said that Mahinda had shouted in Jaffna at Tamils who were hooting him for mispronouncing some Tamil words.

These `controversial` reports led to news spreading that Mahinda had uttered racist remarks at Tamils jeering him for speaking`faulty`Tamil.

This was false& Mahinda deserves praise for chiding the Sinhala hecklers & for trying to speak in some Tamil at least when addressing Tamils.

Reports say that Mahinda reprimanded Wanni UPFA candidate Sumathipala for not preventing his `Sinhala`supporters from heckling the president.

The troubling fact is that some Sinhala UPFA supporters in Vavuniya could erupt into jeers&hoots against the President for talking in Tamil.

2 comments:

  1. මේ කියන්නේ දෙමලා කියලා නොවෙයී, දෙමලත් කියලයී.

    ReplyDelete